Varför välja gammalt taktegel?

Det finns många goda skäl för att välja gammalt taktegel framför nytt; det gynnar miljön, det är ekonomiskt ur ett helhetsperspektiv och det höjer en byggnads kulturhistoriska värde. Vilket som är viktigast beror på den aktuella situationen och på vem man frågar. Själva tycker vi att nedanstående argument gör valet av gammalt taktegel till en självklarhet.

  • Det gynnar miljön! Återbruk är ett väsentligt led i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Att återanvända taktegel sparar resurser, eftersom det går åt stora mängder energi vid nytillverkning och transport. Dessutom undviker man onödig miljöbelastning i form av avfallshantering vid kassering av fullt fungerande taktegel.
  • Det är ekonomiskt ur ett helhetsperspektiv! Vid de flesta takbyten behöver man egentligen bara komplettera med några få kvadratmeter, istället för att byta ut alla takpannor.
  • Det höjer en byggnads kulturhistoriska värde! Vid en restaurering är det lika viktigt att använda tidsenligt material på taket som på övriga byggnadsdelar. Hus som restaureras med historiskt korrekta material behåller sin autenticitet och därmed även sitt värde.
  • Det är vackert! Utseendet är ytterligare en anledning att välja gammalt taktegel. Även på ett nybyggt hus kan ett äldre taktegel bli en verklig prydnad.
  • Det är enkelt! Vi har teglet och lösningarna till de allra flesta tak. Vi fraktar till hela landet och ger dig stöd hela vägen. Vi finns här för att hjälpa dig!


Varför köpa taktegel av oss när det går att hitta nästan gratis på Blocket?

Du kan säkert hitta tegel billigare på annat håll, men sannolikheten att du hittar rätt mängd av det du vill ha av de hundratals tegeltyper som tillverkats genom åren är inte jättestor. Du kanske dessutom måste plocka ner det från ett tak och både sortera och transportera det själv.

Hos oss får du tillgång till landets största begagnatlager med uppåt 300 äldre taktegelsorter och dessutom proffskunskap och tips och råd från tegeltakläggare.


Kostnadsjämförelse - behålla det gamla teglet eller byta mot nytillverkat

Genom åren har vi i vår entreprenadverksamhet genomfört flera hundra tegeltakomläggningar, och vi har då oftast valt att återanvända det befintliga teglet och komplettera med gammalt istället för att ersätta allt med nytt. 

Utöver tidigare nämnda miljö- och kulturhistoriska aspekter finns i de flesta fall även goda ekonomiska incitament för återanvändning. Det är bara när uppåt mer än hälften av teglet är utdömt som det kan bli ekonomiskt långsiktigt att kassera allt.

Nedanstående tre exempel ger en grov fingervisning av prisskillnader vid omläggning av en enkel villa med 160 kvm strängpressat tvåkupigt tegel på taket. 

Återläggning inklusive komplettering med 20% gammalt tegel

Nedplockning och sortering av befintligt tegel, 6 arbetstimmar x 500 kr : 3000 kr

Utbytesnockar 8 st x 95 kr : 760 kr

Utbytestegel 32 kvm x 219 kr : 7008 kr

SUMMA :10 768 kr

Återläggning inklusive komplettering med 45% gammalt tegel

Nedplockning och sortering av befintligt tegel, 10 arbetstimmar x 500 kr : 5000 kr

Utbytesnockar 20 st x 95 kr : 1900 kr

Utbytestegel 72 kvm x 219 kr : 15768 kr

SUMMA: 22 668 kr

Utbyte av allt till nytt tegel

Kassering av befintligt tegel, 3 arbetstimmar x 500 kr : 1500 kr

Nya nockar 50 st x 80 kr : 4000 kr

Nytt taktegel, 160 kvm x 205 kr : 32 800 kr

SUMMA: 38 300 kr

Moms ingår i priserna. Vi har inte räknat med de kostnader och arbetsmoment som är i stort sett likvärdiga i samtliga scenarion.

 

Dela varukorgen